top of page
Field Hockey Stick_edited.jpg

Cwrdd â'r Tîm

Cadeirydd
Bill Riley
Cyfarwyddwr Etholedig - Ymgysylltu a Chyfranogiad Aelodau

Mae Bill yn Beiriannydd Mecanyddol Siartredig ac ar hyn o bryd mae'n arwain y swyddogaeth beirianyddol yn y becws cacennau mwyaf, label ei hun yn y DU yng Nghaerdydd. Mae ganddo brofiad helaeth mewn peirianneg a rheoli prosiect ar draws llawer o sectorau diwydiant gan gynnwys, Bwyd a Diod, Lled-ddargludyddion ac Agrocemegolion.

Mae'n briod â Louise ac mae ganddo 3 o blant, George sy'n astudio ym Mhrifysgol Nottingham Trent a William a Maisie yn yr ysgol yng Nghaerdydd. Fel teulu maent i gyd yn wallgof am hoci ac o'r herwydd maent i gyd yn ymwneud â hoci yn Ne Cymru ar ryw ffurf neu'i gilydd.

Fel hyfforddwr lefel 1, mae Bill wedi bod yn ymwneud â hoci ieuenctid yng Nghlwb Hoci Gwent ers blynyddoedd lawer ac wedi hyfforddi pob grŵp oedran, o D9 i D18. Roedd yn rheoli tîm Dreigiau D13 De Cymru a charfanau Rhanbarth De Cymru D14 a D16. Yn ogystal â hyfforddi hoci mae hefyd yn ddyfarnwr Lefel 1.

Mae cael dau blentyn yn chwarae i glybiau gwahanol yn Ne Cymru yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser sbâr yn eu cludo o gwmpas ac yn gwylio gemau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Fodd bynnag, ar yr achlysur prin hwnnw pan fo ganddo rywfaint o amser rhydd mae'n mwynhau chwarae golff, beicio ffordd, beicio mynydd, garddio a phan fo pobl yn anobeithiol ac wedi cyrraedd gwaelod y gasgen ac angen corff mae'n dal i fwynhau chwarae hoci.

Cyfarwyddwr Etholedig - Ymgysylltu a Chyfranogiad Aelodau
Derrick Heaton-Rue
Cyfarwyddwr Etholedig - Ymgysylltu a Chyfranogiad Aelodau

Pennaeth Prosiectau ar gyfer cwmni recriwtio byd-eang; Mae Derrick yn gyfrifol am reoli newid a chyflawni prosiectau. Gydag 20 mlynedd o brofiad Rheoli Prosiect yn canolbwyntio ar brosesau busnes a newid strategol mae Derrick yn dod â chyfoeth o wybodaeth i'r bwrdd. Mae wedi ennill profiad yn y sector cyhoeddus (CRB) a thrwy gwmnïau preifat, ar draws amrywiaeth eang o farchnadoedd.

Mae Derrick wedi rheoli’r Beavers yng Nghlwb Hoci Iau Northop Hall o 2014 ac fel aelod gweithgar o’r pwyllgor wedi gweld y clwb yn treblu ei sylfaen chwaraewyr yn yr amser hwnnw gyda llwyddiant ar y cynnydd ar y cae o flwyddyn i flwyddyn. Rhywbeth mae Derrick yn falch iawn o ystyried bod y tîm yn cynrychioli Gogledd Cymru yn rheolaidd yn rowndiau terfynol Cenedlaethol ac maent yn chwarae calendr llawn yn rhanbarth Gogledd-Orllewin Lloegr.

Yn ogystal â gweithio gyda Dreigiau dan 13 Cymru, mae Derrick hefyd wedi gweithio yn y tîm rheoli sy’n cefnogi Bechgyn Gogledd Cymru yn eu hoci rhanbarthol, gan gefnogi cyfleoedd hoci o safon i chwaraewyr o dan 13 i 16 ar draws Gogledd Cymru 2015-Presennol.

Mae Derrick hefyd yn gweithio gyda Chlwb Hoci Iâ Phantoms Sir y Fflint 2011-2014 y mae’n aelod ohono, yn rhedeg y clwb gyda’r pwyllgor ac yn datblygu llwybr Hoci Iâ ffyniannus ar gyfer chwaraewyr o ddechreuwyr i dimau cynghrair. Mae Derrick hefyd yn Hyfforddwr Lefel 1 ac yn Ddyfarnwr Lefel 1 gyda'r WHU ac yn defnyddio'r sgiliau hyn i gefnogi ar lefel clwb a rhanbarthol. Mae ganddo angerdd am ddatblygu cyfleoedd i’r Adran Iau brofi hoci o safon uchel ac mae’n eu hysbrydoli i wella a datblygu sgiliau newydd.

David Francis
Cyfarwyddwr Cyllid

Mae gan David yrfa sy'n ymestyn dros fwy nag 20 mlynedd a dreuliodd yn gweithio i nifer o gorfforaethau mawr yn y DU mewn amrywiaeth o rolau cyllid byd-eang.  Yn fwyaf diweddar treuliodd David 4 blynedd fel Cyfarwyddwr Cyllid i Sector Aer Glân Johnson Mattey , yn ymuno o fusnes Lubricants BP (Castrol) lle bu'n Bennaeth Cyllid ar gyfer y Gadwyn Gyflenwi Fyd-eang, Marchnata a Thechnoleg; bu hefyd yn Bennaeth Byd-eang Rheolaeth Ariannol ac Archwilio Mewnol. 

Cyn hynny treuliodd David 10 mlynedd yn Diageo mewn amrywiaeth o rolau cyllid, gan ddechrau mewn Archwilio a Risg a gorffen fel FD ar gyfer Global Travel Retail, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Mae gan David ystod eang o brofiad ar draws pob agwedd ar y swyddogaeth gyllid o weithredu systemau a phrosesau a llywodraethu (yn enwedig SAP) i gyllid masnachol a phrisio, rheolaeth a chydymffurfiaeth a rheoli perfformiad. 

Mae David yn Gyfrifydd Siartredig gydag MA mewn Ffrangeg a Sbaeneg o Brifysgol Rhydychen.  Mae'n byw yn Rhaglan gyda'i wraig, Vicki ac mae ganddo 2 fab sy'n rhannu eu hamser rhwng De Cymru a De Orllewin Llundain.   Mae David hefyd yn Aelod Anweithredol o Fwrdd Archwilio Cymru ac yn Ymddiriedolwr Bwrdd yn Ymddiriedolaeth Brandon.

Andrea Byrne
Cyfarwyddwr Anweithredol

Bio i ddilyn.

David Hagendyk
Cyfarwyddwr Anweithredol

Bio i ddilyn.

Rebecca Knight
Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol - Cyfreithiol

Mae Rebecca yn gyfreithiwr Cyswllt ar gyfer cwmni cyfraith teulu o Gaerdydd, Practis Cyfraith Teulu Wendy Hopkins. Mae Rebecca yn byw yn Nhŷ-du a dechreuodd ei gyrfa gyda'r cwmni yn 2011, gan gymhwyso'n gyfreithiwr yn 2014. Mewn llai na dwy flynedd ar ôl cymhwyso, cafodd ddyrchafiad i fod yn gydymaith a pharhaodd i feithrin enw da. Mae Rebecca wedi'i rhestru yn y Legal 500 fel un cydwybodol a didrafferth.

Daw Rebecca â’i harbenigedd cyfreithiol a phersbectif allanol ar gyfer datblygiad a thwf Hoci Cymru gyda hi. Mae Rebecca hefyd yn drefnydd clwb rhwydweithio blaenllaw - Clwb Busnes Merched De Cymru. I ffwrdd o'r gwaith mae Rebecca'n mwynhau treulio amser gyda'i chi achub a'i theulu.

Robert Croft
Cyfarwyddwr Perfformiad

Robert Croft MBE, a aned yn Abertawe, chwaraeodd griced sirol am 23 tymor a chynrychiolodd Gymru a Lloegr yn ystod ei yrfa. Gan ddechrau ei yrfa gyda CSC Morgannwg, arhosodd gyda'r tîm am dros ddau ddegawd fel chwaraewr.

Gan wneud ei ymddangosiad cyntaf yn Lloegr yn 1996 yn erbyn Pacistan, chwaraeodd yn rhai o gemau enwocaf y genedl ac mae'n deall yn union beth sydd ei angen i berfformio ar lefel elitaidd. Gan gynrychioli Lloegr mewn 21 Gêm Brawf a 50 Gêm Undydd Rhyngwladol, ymddeolodd o'i yrfa ryngwladol yn 2006.

Yn dilyn gyrfa chwarae ddisglair, ymunodd Robert â thîm hyfforddi Morgannwg a sefydlwyd fel hyfforddwr cynorthwyol, cyn dod yn brif hyfforddwr yn 2016, gan ymddeol o’i rôl yn 2018 gan adael cysylltiad 30 mlynedd â’r clwb ar ei ôl.

Derbyniodd Robert MBE am ei wasanaeth i'w gamp yn 2013.

Jeevan Singh Chagger
Cyfarwyddwr Anweithredol

Jeevan yw Cadeirydd Clwb Hoci Dinas Birmingham (Adrannau Dynion ac Iau) a hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori grŵp EDI Hoci Lloegr. Fel cadeirydd etholedig ieuengaf erioed Hoci Lloegr, cychwynnodd taith hoci Jeevan yn ôl yn 2006, yn dilyn parhad angerdd teuluol a ddysgwyd gan ei dad yn ystod ei flynyddoedd cynnar yn y gamp. Mae Jeevan hefyd yn Bencampwr Amrywiaeth Hoci Cymru, ar ôl cefnogi Grŵp EDI Hoci Cymru ers mis Mawrth 2021. Yn ei glwb, mae'n chwarae, yn dyfarnu ac yn hyfforddi gyda chyfoeth o brofiad o hoci clwb ar lawr gwlad.

Ar wahân i Hoci, yn ei swydd bob dydd mae Jeevan yn Fentor Iechyd ar gyfer Evolve, yn gweithio i wella iechyd corfforol, meddyliol a gwybyddol pobl ifanc yng nghanolbarth Lloegr, ac yn gweithio gyda phobl ifanc ag Awtistiaeth ac anawsterau dysgu cymhleth eraill. Mae ei brofiad wedi ei weld yn cael ei gydnabod am ei waith o fewn y sectorau chwaraeon ac addysgwyr ac mae’n gobeithio gallu dod â’r profiad hwnnw i’r Bwrdd i gefnogi datblygiad hoci yng Nghymru ymhellach.

Jeevan Singh Chagger
Cyfarwyddwr Anweithredol

Jeevan yw Cadeirydd Clwb Hoci Dinas Birmingham (Adrannau Dynion ac Iau) a hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori grŵp EDI Hoci Lloegr. Fel cadeirydd etholedig ieuengaf erioed Hoci Lloegr, cychwynnodd taith hoci Jeevan yn ôl yn 2006, yn dilyn parhad angerdd teuluol a ddysgwyd gan ei dad yn ystod ei flynyddoedd cynnar yn y gamp. Mae Jeevan hefyd yn Bencampwr Amrywiaeth Hoci Cymru, ar ôl cefnogi Grŵp EDI Hoci Cymru ers mis Mawrth 2021. Yn ei glwb, mae'n chwarae, yn dyfarnu ac yn hyfforddi gyda chyfoeth o brofiad o hoci clwb ar lawr gwlad.

Ar wahân i Hoci, yn ei swydd bob dydd mae Jeevan yn Fentor Iechyd ar gyfer Evolve, yn gweithio i wella iechyd corfforol, meddyliol a gwybyddol pobl ifanc yng nghanolbarth Lloegr, ac yn gweithio gyda phobl ifanc ag Awtistiaeth ac anawsterau dysgu cymhleth eraill. Mae ei brofiad wedi ei weld yn cael ei gydnabod am ei waith o fewn y sectorau chwaraeon ac addysgwyr ac mae’n gobeithio gallu dod â’r profiad hwnnw i’r Bwrdd i gefnogi datblygiad hoci yng Nghymru ymhellach.

Map o'r wefan

Cartref

Newyddion

Chwaraewyr 

Gemau a Chanlyniadau

Llwybr

Tocynnau 

Siop

Cyfreithiol

Telerau ac Amodau

Polisi Preifatrwydd 

GDPR

Cysylltwch

Llinell tag hoci cymru neu alwad i weithredu i'w gosod yma. 

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Gerddi Sophia

CF11 9SW

 

info@hockeywales.org.uk

029 2033 4909

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Tanysgrifio

Official Partners
universityofsouthwales_edited.png
MicrosoftTeams-image (2).png
Euronics_logotype_2col_blue-01 (1).png
Official Suppliers
Dragon-Signs-Logo-Footer.png
Sponsor Logos.png
Opro_edited.png
Net World Sport
nottssport
Hague
tigertapes.png
Payzip.png
Stakeholders
Sponsor Logos (4).png
cardiffuni_edited.png
Great Britain Hockey
swanseauniversity.png
stachen.png
Player Sponsors
BBFLogoBlue.png
Speakeasy-Club-Logos-blue-circle.png
Awards
Hockey Wales FPE Logo English_edited.png
DSC_1902_edited.jpg
HW Primary Logo.png

Hockey Wales is the trading name of The Welsh Hockey Union Ltd (Co reg no. 04891518 incorporated on 8 September 2003) which is a company limited by guarantee. The Registered address is Welsh Hockey Union Ltd, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW. 

We are currently using Google translate to support with our Welsh language service. As an organisation we are working to ensure we improve our Welsh language and this will be improve in due course.

bottom of page