top of page
Field Hockey Stick_edited.jpg

Cwrdd â'r Tîm

Ria Burrage-Gwryw
Prif Swyddog Gweithredol

Cyn ymuno â Hoci Cymru, Ria oedd Cyfarwyddwr Addysg a Chynhwysiant Sefydliad Dinas Caerdydd. Mae ei hangerdd tuag at ddefnyddio pŵer chwaraeon i newid bywydau wedi gweld Ria yn mynd o chwarae hoci i hyfforddi. Treuliodd Ria 4 blynedd yn gweithio fel Athro Addysg Gorfforol ac 8 mlynedd yn gweithio yn y trydydd sector. Rolau sydd wedi cynorthwyo yn ei phenderfyniad i annog mwy o bobl i chwarae, mwynhau ac yn y pen draw elwa o chwaraeon. Yn gyn gôl-geidwad rhyngwladol i Gymru, mae Ria yn dod â phrofiad chwarae nid yn unig ond hefyd angerdd am hoci ac awydd i Hoci Cymru ddod yn sefydliad llwyddiannus sy’n perfformio’n dda.

Ar ôl ymddeol o chwaraeon elitaidd, daeth Ria yn fwrdd cyfarwyddwr cyn ymuno â’r tîm yn 2017 fel Pennaeth Datblygu a symud ymlaen i fod yn Brif Weithredwr ym mis Rhagfyr 2019. Ochr yn ochr â’i hangerdd dros hoci, mae’n mwynhau beicio, rhedeg a threulio amser gyda’i theulu, a y cariad newydd yn ei bywyd, ei mab.

Kevin Johnson
Cyfarwyddwr Perfformiad
07851246552

Mae Kevin wedi symud i rôl Cyfarwyddwr Perfformiad a bydd nawr yn gyfrifol am ein rhaglenni a staff Perfformiad a Llwybr yn ogystal â'n tîm o Ddatblygwyr Hyfforddwyr. Y tu allan i’r rôl hon, Kevin yw Prif Hyfforddwr y rhaglen Merched Hŷn, a dyna sut y dechreuodd ei berthynas â Hoci Cymru ym mis Mawrth 2016.

Mae hoci yn amlwg yn angerdd sy'n gyrru Kevin, byddai'n bendant yn cyfeirio ato'i hun fel mochyn daear Hoci, ac mae wedi mwynhau perthynas hirhoedlog gyda'r gamp fel chwaraewr ac fel hyfforddwr tra hefyd yn mwynhau amser yn ei yrfa fel athro o'r blaen. Gartref, mae gan Kevin wraig hynod gefnogol a gyda'i gilydd maent wrth eu bodd â'r amser y maent yn ei dreulio fel teulu gyda'u dau fachgen ifanc.

Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Perfformiad, mae Kevin yn edrych ymlaen yn arbennig at helpu i lunio a chefnogi dyfodol y rhaglenni Perfformiad gyda’r staff a’r chwaraewyr ac i barhau i ailadeiladu Llwybr y Chwaraewr i sicrhau ei fod yn amgylchedd hwyliog a phwrpasol sy’n yn canolbwyntio ar y chwaraewr yn ei ethos ac yn helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr hŷn Cymru a rhai a fydd, gobeithio, yn mynd ymlaen i gynrychioli Prydain Fawr.

Kevin Johnson
logo-cymraeg.png
Cyfarwyddwr Perfformiad
.
.

Mae Kevin wedi symud i rôl Cyfarwyddwr Perfformiad a bydd nawr yn gyfrifol am ein rhaglenni a staff Perfformiad a Llwybr yn ogystal â'n tîm o Ddatblygwyr Hyfforddwyr. Y tu allan i’r rôl hon, Kevin yw Prif Hyfforddwr y rhaglen Merched Hŷn, a dyna sut y dechreuodd ei berthynas â Hoci Cymru ym mis Mawrth 2016.

Mae hoci yn amlwg yn angerdd sy'n gyrru Kevin, byddai'n bendant yn cyfeirio ato'i hun fel mochyn daear Hoci, ac mae wedi mwynhau perthynas hirhoedlog gyda'r gamp fel chwaraewr ac fel hyfforddwr tra hefyd yn mwynhau amser yn ei yrfa fel athro o'r blaen. Gartref, mae gan Kevin wraig hynod gefnogol a gyda'i gilydd maent wrth eu bodd â'r amser y maent yn ei dreulio fel teulu gyda'u dau fachgen ifanc.

Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Perfformiad, mae Kevin yn edrych ymlaen yn arbennig at helpu i lunio a chefnogi dyfodol y rhaglenni Perfformiad gyda’r staff a’r chwaraewyr ac i barhau i ailadeiladu Llwybr y Chwaraewr i sicrhau ei fod yn amgylchedd hwyliog a phwrpasol sy’n yn canolbwyntio ar y chwaraewr yn ei ethos ac yn helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr hŷn Cymru a rhai a fydd, gobeithio, yn mynd ymlaen i gynrychioli Prydain Fawr.

Amanda Roberts
Rheolwr Digwyddiadau
07714769789

Mae Amanda (aka Bobs) yn Chwaraewr Hoci Rhyngwladol wedi ymddeol a thrwy chwarae y mae ganddi gymaint o angerdd yn ei rôl. Ar ôl bod gyda Hoci Cymru ers 2012, mae gan Amanda dros 15 mlynedd o brofiad ym maes Datblygu Chwaraeon.

Bydd ei rôl fel Rheolwr Digwyddiadau yn cynnwys cyflwyno digwyddiadau a chystadlaethau o safon fyd-eang i glybiau ac aelodau ledled Cymru o lawr gwlad i’r elitaidd, sicrhau ansawdd yr holl ddigwyddiadau a chystadlaethau a chodi proffil digwyddiadau trwy brofiad cyfan y digwyddiad, ar y cae ac oddi arno.

Y tu allan i'r gwaith, fe welwch hi yn treulio amser ac yn dod yn greadigol gyda'i merch, yn beicio neu'n cerdded ac yn treulio amser gyda theulu a ffrindiau.

Jane Price
Rheolwr Cymorth Busnes
07714769784

Mae dyletswyddau Jane yn cynnwys pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyffredinol (ffôn ac e-bost), talu anfonebau, archebion yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru a chyfleusterau eraill, cofrestru aelodau trwy Sport80 (system ymlyniad HW) ar gyfer clybiau ac unigolion (gan gynnwys Masters & Exiles). , cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Prif Weithredwr gan gynnwys materion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol / Staff, cofnodion a gwaith papur ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol, Cyfarfodydd Bwrdd a TAG Cystadlaethau.

Ymunodd â Hoci Cymru yn 2012 ond mae wedi bod yn ymwneud â hoci ers gadael yr ysgol, gan chwarae i Glwb Hoci Porthcawl ac yna Pontypridd, gan gynnwys cynrychioli Cymru yng nghystadlaethau clwb dan do EHF, ysgrifennydd Porthcawl, Pontypridd, Morgannwg a De Cymru yn ogystal ag aelod o Grŵp cystadlaethau Cymdeithas Hoci Merched De Cymru.

Ar hyn o bryd mae Jane yn aelod a Swyddog Technegol WHUA, yn drysorydd Cymdeithas Hoci Ieuenctid De Cymru ac yn Ymddiriedolwr a Thrysorydd Cyfeillion Hoci Cymru.

Yn briod â Steve, mae Jane fel arfer i'w chael ar ochr y cae ym Mhencoed ar brynhawn Sadwrn!

Alice Gregory
logo-cymraeg.png
Swyddog Cefnogi Busnes
07706315339

Dechreuodd Alice chwarae hoci yn ei chlwb hoci lleol, Merched Llanfair, pan oedd yn 7 oed ac aeth ymlaen i ymuno â’r Rhaglen Llysgenhadon Ifanc Hoci fel Arian pan oedd yn 12. Yn ystod ei 9 mlynedd fel Llysgennad Ifanc, daeth Alice yn Llysgennad Ifanc Platinwm , yn aelod o’r Grŵp Llywio, yn Swyddog Technegol WHUA a hi oedd y Cynrychiolydd Ieuenctid cyntaf ar Fwrdd Hoci Cymru yn ogystal â chynrychioli Cymru yng Ngŵyl Arweinyddiaeth Ieuenctid EHF yn 2019.

Oherwydd ei bod yn fyfyriwr llawn amser, mae Alice ar hyn o bryd yn gweithio’n rhan amser i Hoci Cymru gan arwain ar git a DBS’, yn ogystal â gweithio yn y gweithgor Ymgysylltu, y Gweithgor Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant fel Hyrwyddwr Amrywiaeth y Gymraeg a chefnogi staff a’r aelodau lle bo angen.

Yn ei hamser hamdden mae Alice yn cystadlu mewn athletau ac yn mwynhau treulio amser gyda'i ffrindiau a'i theulu.

Ella Jackson
Cynorthwyydd Cynnwys Digidol
07714769777

Bio i ddod

Ella Jackson
Cynorthwyydd Cynnwys Digidol

Bio i ddod

07974783753
Ella Jackson
Cynorthwyydd Cynnwys Digidol
.

Bio i ddod

Map o'r wefan

Cartref

Newyddion

Chwaraewyr 

Gemau a Chanlyniadau

Llwybr

Tocynnau 

Siop

Cyfreithiol

Telerau ac Amodau

Polisi Preifatrwydd 

GDPR

Cysylltwch

Llinell tag hoci cymru neu alwad i weithredu i'w gosod yma. 

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Gerddi Sophia

CF11 9SW

 

info@hockeywales.org.uk

029 2033 4909

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Tanysgrifio

Official Partners
universityofsouthwales_edited.png
MicrosoftTeams-image (2).png
Euronics_logotype_2col_blue-01 (1).png
Official Suppliers
Dragon-Signs-Logo-Footer.png
Sponsor Logos.png
Opro_edited.png
Net World Sport
nottssport
Hague
tigertapes.png
Payzip.png
Stakeholders
Sponsor Logos (4).png
cardiffuni_edited.png
Great Britain Hockey
swanseauniversity.png
stachen.png
Player Sponsors
BBFLogoBlue.png
Speakeasy-Club-Logos-blue-circle.png
Awards
Hockey Wales FPE Logo English_edited.png
bottom of page