top of page
IB20220507 9612.JPG

Clybiau

IB20220507 6008.JPG

Dewch o hyd i'ch clwb agosaf gan ddefnyddio ein Canfyddwr Clwb.

IMG_5550_edited.jpg

Ariannu Clwb

Mae ystod o gefnogaeth i helpu clybiau i gynhyrchu arian. 

Gall ein Tîm Datblygu Clwb eich cynorthwyo gyda'ch Cynllun Datblygu Clwb sy'n cynnwys eich targedau cyllid, a manylion sut y byddwch yn cynhyrchu refeniw ac yn arbed costau i sicrhau bod eich clwb yn ariannol hyfyw yn y tymor byr, canolig a hir.   Mae'r tîm yn gwbl ymwybodol o'r cyllid grant gwahanol sydd ar gael i chi, gan gynnwys Cronfa Bod yn Egnïol Cymru. Gallwch archwilio mwy am hyn ar wefan Chwaraeon Cymru .

Ffynhonnell wych arall o gyngor ariannu yw tudalen Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; yma gallwch chwilio am ystod o grantiau a chymorth yn ardal eich awdurdod lleol.

Mae gwefan Atebion Clwb Chwaraeon Cymru   hefyd yn llawn syniadau ac arfer gorau ar gyfer rhedeg clwb chwaraeon sy'n ariannol hyfyw.

I gael cymorth gydag ysgrifennu ceisiadau, cynllunio busnes neu unrhyw ymholiadau eraill yn ymwneud â chyllid clwb cysylltwch  cysylltwch â ni .

IB20220508 3009_1.JPG

Cyfleusterau 

Mae mynediad i gyfleusterau’n hanfodol er mwyn i hoci dyfu’n gynaliadwy ledled Cymru ac mae gennym dîm ymroddedig sy’n gweithio i ddiogelu a datblygu portffolio o leiniau o ansawdd uchel yng Nghymru. Mae Hoci Cymru yn aelod o’r Grŵp Cydweithredu Cyfleusterau ochr yn ochr ag Undeb Rygbi Cymru ac FA Cymru i osod caeau artiffisial yn strategol ledled y wlad.

Mae gan ein Tîm Datblygu Clybiau gyfoeth o brofiad o gyflwyno cyfleusterau hoci a gallant eich cefnogi o'r cychwyn cyntaf hyd at wthio'n ôl gyda chyngor, ymgynghoriad a chefnogaeth barhaus. I ddechrau sgwrs o amgylch eich prosiect cyfleuster, cysylltwch â  facilities@hockeywales.org.uk  neu os hoffech roi adborth ar eich cyfleuster presennol os gwelwch yn dda-78190-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_ cwblhewch y ffurflen hon .

Hockey Pitch 2022 - 2.jpg

Proses Adrodd Cyfleuster.

Mae Hoci Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cyfleusterau ledled y wlad yn bodloni anghenion a gofynion aelodau presennol a phosibl.

Er mwyn i ni gael trafodaethau adeiladol, gwybodus ynghylch cynllunio cyfleusterau a strategaeth, rydym yn dibynnu'n helaeth ar ein Teulu Hoci i roi'r wybodaeth ddiweddaraf a chywir i ni. Os oes gennych chi ddiweddariad, pryder neu ymholiad am gyfleuster rydych chi'n ei ddefnyddio, mae angen i ni glywed gennych chi.

 

Rhowch gymaint o fanylion â phosibl i facilities@hockeywales.org.uk neu llenwch y ffurflen isod. Wrth anfon delweddau, rhowch y dyddiad a'r amser y cymerwyd y rhain fel y gallwn gadw cofnodion cywir.

Datblygu Pobl

Mae Datblygu Pobl yn ymwneud yn gyffredinol â  gwirfoddolwyr, dyfarnwyr, hyfforddwyr a swyddogion clwb  sy'n galluogi'r gamp i ddigwydd yn rheolaidd. Mae ein hynod lwyddiannus  rhaglen Hoci Llysgennad Ifanc  yn ceisio datblygu pobl ar gyfer y dyfodol._cc781905-5cdebb-54c-5163-5405-2007

 

Rydym yn gweithio gyda chlybiau i ddatblygu eu strwythur llywodraethu, fel eu bod yn cael eu rhedeg yn gyfrifol, ac yn datblygu cymwysterau a chyrsiau i sicrhau bod sesiynau hyfforddi yn ddiogel ac effeithiol, a bod gemau'n cael eu gweinyddu yn yr ysbryd cywir. Rydym yn gwerthfawrogi gwaith caled ac ymrwymiad ein gwirfoddolwyr ac yn dathlu eu cyflawniadau trwy gyfrwng Gwobrau Hoci Cymru blynyddol. Mae Hoci Cymru yn gweithio'n agos gydag ysgolion a chyfleusterau addysgol eraill. Mae'r cymorth parhaus a gynigiwn i ysgolion, ochr yn ochr â darparu hyfforddiant a chymwysterau perthnasol, yn rhan o'r uchelgais barhaus i wreiddio hoci fel chwaraeon prif ffrwd ym mhob rhan o addysg.

IMG_5550_edited.jpg

Cefnogaeth Clwb

Mae ein Tîm Datblygu Clybiau yma i gefnogi clybiau hoci yng Nghymru i dyfu a datblygu.

Mae ein Tîm profiadol wedi’u hyfforddi i gydnabod a darparu cymorth sydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer y clwb unigol, yn seiliedig ar anghenion ac uchelgais penodol. Er mwyn sicrhau y gall ein clybiau redeg yn llwyddiannus, rydym yn gofyn iddynt gyflawni'r safonau gweithredu gofynnol a bod â Chynllun Datblygu Clwb yn ei le y cyfeirir ato'n rheolaidd a'i ddatblygu'n unol â hynny.

Rydym bob amser yn hapus i helpu a byddwn yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd, cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

IB20220507 3271_1.JPG
bottom of page